اجرای گروه همخوانی موسسه بینه محضر مقام معظم رهبری 1394 12:52