مدیر فناوری اطلاعات آب و فاضلاب روستایی خراسان شمالی 4:56