خندوانه، 31 اردیبهشت 94، گفتگوی جذاب با جناب خان

10:22