پیش بینی سردار شهید حاج حسین همدانی در مورد فلسطین 1:17