عمو فردوس در روز معلم در جمع هزاران نفر از مردم قائمشهر 8:49