حمله نیروهای مقاومت به برج مراقبت ناحل عوز در اسراییل 3:03