سرود طعم لبخند- مجتمع آموزشی فرهنگی علوی شیراز 5:56