انجمن خیریه بیماران کلیوی قزوین - سومین همایش طب سنتی 5:59