تنش های ناشی از یک بار نقطه ای بر روی سطح خاک اباکوس 23:35