دکتر حسن عباسی - مدیریت انقلابی چه ابعادی دارد؟ 0:53