تاثیر سپر مدفون شده در خاک بروی تراوش و شبکه جریان اباکوس 12:20