حضور مدیران شرکت آریانا در شبکه آموزش صداو سیما 14:02