برنامه کلید قسمت20 با محمد پیام بهرام پور، آقای فن بیان 1:35:17