گزارش همایش همت والا مهر ماندگار خیریه اوجان بستان آباد 2:32