بازدید وزیرمحترم ارتباطات و فنآوری اطلاعات دفترکارهمراه 1:14