برنامه پرواز کنکوری ها - شبکه 2 / دوازدهم شهریور 93 28:57