رزمایش بسیجیان گردان های بیت المقدس و کوثر ساری 6:55