کارگاه آموزشی "تغییر و مداخله فرهنگی و اجتماعی در شهر"2 39:33