سخنرانی دکتر مهدی کریمی تفرشی در همایش چالشهای صادرات 6:57