مصاحبه پایگاه خبری پدوک پس از انتخابات باریاست فدراسیون 1:39