پایداری فوق العاده لوله شلیک تانک آلمان ها-۱۹۸۶ 4:49