شایعه - انفجار گوشی بر اثر تماس از شماره 777888999 1:54