درخواست کمک اهالی فوعه و کفریا از رهبر و مردم ایران 2:09