فتوکلیپ | دلایل مقاومت بازار در برابر کاهش قیمت 1:00