صندوق نسوز آرکا (گروه صنعتی محمد زاده) سال نو میلادی با تکنولوژی جدید آرکا 1:17