پیش نمایش جلسه سی و یکم کنترل سیستمهای تاخیردار 9:55