​لبنیات،تولید شیر بامجری ناشنوا آقای استاد محسن موسوی 29:54