کنسرت تصویری کیهان کلهر و اردل ارزنجان - اجرای ترکیه 1:26:52