هیچ عبادتی به این اندازه نظر خدا را جلب نمی کند!!! 0:30