تناقض عدم دخالت در سیاست و حضور بهائیان در فتنه 88 1:05