پنجه کربنی تروپر Truper از خردسالی تا بزرگسالی 0:23