نظر آقای امید جهانداری درباره دوره "خلق کتاب موفق" 1:10