واکنش جالب تماشگران ایرانی قبل و بعد از بازی ایران و ویتنام 3:57