ویراژ دادن در خیابان به تصادف با دیوار ختم شد!

0:17