بازسازی ساختمان اداری و تغییر کاربری آن به آزمایشگاه 3:40