بخشی از گویندگی بیژن باقری در انیمیشن منه پلشت 3 0:23