تنها سرویس پستی در آلمان که با قایق بسته های پستی را به دست مردم می رساند 1:39