توضیحات خانم گیتی نژاد مدیرعامل موسسه در خصوص جمع آوری کمک های مردمی 1:20