نماهنگ زیبا از اربعین - اربعین یک حرکت جهانی.. 1:06