خندوانه، 21 مهر 94، تیتراژ آغازین، تقدیم شادی برنامه 6:06