کانفیگ رادیوengeniusجهت انتقال تصویر دوربین های مداربست 1:32