نخستین نمایشگاه بین المللی محصولات استراتژیک کشاورزی 1:54