اجرای مرحوم مرتضی پاشایی در ویژه برنامه سال 93 شبکه دو

2:35