مخاط بینی، پرسش و پاسخ دکتر شفیعی در رادیو تهران 1:05