114 - قصه گویی شاهنامه - شنیدن رستم نام کک را 8:05