نشست تخصصی ارزیابی اثرات پس از جنگ بر زنان و خانواده و محیط زیست 6:00