جشنواره، برای شهرستانها ادامه حیات در تئاتر تلقی می شود

6:14