جشنواره، برای شهرستانها ادامه حیات در تئاتر تلقی می شود 6:14