مصاحبه ی دکتر آرام دکترای مغناطیس درمانی از ایتالیا با شبکه ی اول صداو سیما در س 7:45