وفا، خانه ای برای بیش از ۱۰۰۰ سگ بی سرپرست و سالمند 7:02