بازدیدمقامات و میهمانان خارجی از نمایشگاه کتاب تهران 1:00